شرکت رایان گرما نور (سهامی خاص) به عنوان پیمانکار طرح، تأمین و اجرای (EPC) نیروگاه ­های خورشیدی متصل به شبکه و سیستم­ های برق خورشیدی جدا از شبکه، ﻃﺮاﺣﯽ، پیاده­ﺳﺎزی و اجرای ﻧﯿﺮوﮔﺎه­ﻫﺎی خود را کاملاً منطبق بر دستورالعمل­ های ابلاغ­ شده توسط وزارت نیرو، ساتبا، شرکت­ های توزیع برق و برق منطقه­ ای و با رعایت کلیه اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر، اﻧﺠﺎم داده و پس از تأیید دستگاه ­های نظارت ذیصلاح، موضوع قرارداد را تحویل کارفرمایان محترم می­ نماید.

خدمات زیر در جریان احداث یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه یا جدا از شبکه، به کارفرمایان محترم قابل ارائه می­ باشد:

  • ﻃﺮاﺣﯽ نیروگاه (ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات)
  • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﻞ­، اﯾﻨﻮرﺗﺮ، ﮐﺎﺑﻞ و ملزومات کابل­ کشی، ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﯿﻦ و سایر ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت)
  • طراحی و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه­ فلزی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮔﺮم
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ بخش AC وDC
  • نصب و راه ­اندازی نیروگاه، اتصال به شبکه و ﺗﺤﻮﯾﻞ (شامل نصب سازه فلزی، اجرای فونداسیون سازه، استقرار پنل­ ها، کاﺑﻞ­ﮐﺸﯽ، نصب اینورتر و تابلوهای برق، اجرای سیستم زمین)